N I E U W S B R I E F

april 1997

THOMAS STIELTJES INSTITUTE FOR MATHEMATICS

interuniversitair onderzoeksinstituut waarin participeren

UvA, VUA, TUD, TUE, RUL en EUR

e-mail:
http://www.wi.leidenuniv.nl/Stieltjes/Stieltjes prijs

In 1997 zal voor het eerst de jaarlijkse Stieltjes Prijs worden uitgereikt voor het beste proefschrift binnen het Stieltjes Instituut verschenen in 1996. Wetenschappelijke kwaliteit is daarbij het belangrijkste criterium. De prijs bestaat uit een geldbedrag van f. 2.500 en zal met enig feestelijk vertoon in het najaar worden uitgereikt. Het Dagelijks Bestuur van de Onderwijscommissie Stieltjes zal daartoe een voorstel doen. (Ex-)medewerkers van Stieltjes, die in 1996 zijn gepromoveerd, worden uitgenodigd voor 16 juni 1997 een exemplaar van hun proefschrift te (laten) zenden aan F. Bakker, secretaris Stieltjes Instituut.


Dag promovendi wiskunde

In september/oktober 1997 zal door het Stieltjes Instituut een dag worden georganiseerd voor promovendi wiskunde. Dit gebeurt in samenwerking met het MRI, dat in 1996 in Twente een vergelijkbare dag heeft georganiseerd, en met EIDMA. Er zullen zowel zaken aan de orde gesteld worden welke voor een beginnende promovendus interessant zijn (promotiebegeleiding, contacten met andere aio's, ....) alsook voor wiskundigen die tegen hun promotie aanzitten of net gepromoveerd zijn (mogelijkheden voor een baan in het wetenschappelijk onderzoek of bedrijfsleven, sollicitatiecursus, ....). Mensen uit bedrijfsleven, onderwijs en onderzoeksinstituten zullen een presentatie verzorgen. Zo is men o.a. bezig Sheila Tobias te benaderen. Deze Amerikaanse heeft verschillende boeken op haar naam staan over bèta-onderwijs en carrière perspectieven van bèta's. Zij is gespecialiseerd in wat kan worden omschreven als `de aansluiting tussen bèta en de rest van de wereld'. De organisatie is in handen van M.G. de Bruin (Stieltjes-TUD), D.R. Pik (Stieltjes-VUA), N. Bruin (Stieltjes-RUL), S. Hille (Stieltjes-RUL), F. Twilt (MRI-UT), R. van der Hofstad (MRI-RUU), E. Fledderus (MRI-UT), F. Bakker (Stieltjes) en M. Brands (MRI).
Een ieder die verdere ideeën en suggesties heeft voor de promovendidag wordt uitgenodigd deze door te geven aan een van bovengenoemde personen.


Onderwijsprogramma

Voor de zomervakantie zal de nieuwe Informatiegids 1997-1998 verschijnen. Deze zal een volledig overzicht bevatten van de in dat academisch jaar door het Stieltjes Instituut aan promovendi aangeboden colleges, workshops, e.d. De samenstelling van de gids is in handen van de Onderwijscommissie Stieltjes.


Regeling Stieltjes promovendi

In oktober 1996 is een nieuwe regeling vastgesteld. Deze handelt over de toelating, begeleiding en onderwijsactiviteiten, maar ook de mogelijkheid van een financiële bijdrage van f. 500 in de kosten van het proefschrift. Volledigheidshalve volgt hier de complete tekst.

Regeling Promovendi Stieltjes Instituut - 18.10.96
Voor aio/oio's en bursalen, die op of na 1.1.1995 zijn aangesteld, gelden (met terugwerkende kracht) in de praktijk de volgende regels.

1. Toelating en begeleiding.
1.1. Een promovendus wordt door de betrokken hoogleraar aangemeld bij de secretaris van het Stieltjes Instituut.
1.2. De promovendus wordt toegelaten tot het Stieltjes Instituut na een positief advies van de Wetenschapscommissie.
1.3. Door de betrokken hoogleraar wordt een tweede begeleider voorgesteld, welke bij voorkeur afkomstig is van een andere instelling dan de betrokken hoogleraar.
De tweede begeleider wordt door de Wetenschapscommissie geaccordeerd.
1.4. Iedere instelling heeft een eigen opzet voor een opleidings- en begeleidingsplan voor een promovendus.
Dit plan wordt door de betrokken hoogleraar in samenspraak met tweede begeleider en na overleg met de promovendus opgesteld. Een copie van het opleidings- en begeleidingsplan wordt toegezonden aan de secretaris van het Stieltjes Instituut.
1.5. Bij iedere instelling vindt tussentijds een of meerdere beoordelingen van de promovendus plaats (na 1 of/en 2 jaar).
Het resultaat daarvan wordt eveneens aan de secretaris van het Stieltjes Instituut toegezonden. 2. Onderwijsactiviteiten.
Jaarlijks zal door de secretaris in december bij iedere promovendus de gevolgde onderwijsactiviteiten (caputcolleges, seminaria, colloquia, etc.) worden opgevraagd: naam activiteit, docent/coördinator, aantal uren per week/aantal weken.
3. Financiële bijdrage.
Het Stieltjes Instituut geeft een bijdrage van f. 500 in de kosten van het proefschrift. Daarvoor dienen bovengenoemde regels voor toelating en begeleiding gevolgd te zijn, de opgave van gevolgde onderwijsactiviteiten compleet te zijn en 10 exemplaren van het proefschrift aan het Stieltjes Instituut te worden afgestaan.
4. Overgangsregeling.
Promovendi die zijn gestart voor 1.1.1995 en met een promotie na 1.1.1995, kunnen eveneens in aanmerking komen voor een bijdrage van f. 500. Daartoe dienen (alsnog) het opleidings- en begeleidingsplan en het resultaat van de beoordeling(en) en 1 exemplaar van het proefschrift aan de secretaris van het Stieltjes Instituut te worden toegezonden.


Stieltjes Visiting Professorship

Bij een aantal universiteiten bestaan er wisselleerstoelen op het gebied van de exacte wetenschappen. Een wisselleerstoel wordt in het algemeen een paar maanden per jaar bezet door een vooraanstaand (buitenlandse) onderzoeker. Zoals de naam al aangeeft wordt deze leerstoel per keer door een andere wetenschapper bezet. Een wisselleerstoel heeft een dergelijke reputatie (of dient dat te verwerven), dat het een eer is om daarop benoemd te worden. Tijdens zijn verblijf kan de wisselhoogleraar colleges en workshops verzorgen en gezamenlijk onderzoek doen met aanwezige collega's. Gebleken is dat er een zeer effectieve wijze van kennisoverdracht plaats vindt op een deelterrein waarop Nederland zelf niet altijd expertise heeft, en het is zeer stimulerend voor promovendi en wetenschappelijke staf.
Met ingang van 1997 is voor een periode van 5 jaar een Stieltjes Visiting Professorship ingesteld. Jaarlijks kan deze voor (maximaal) 2 maanden worden bezet door een gerenommeerd wiskundige van internationaal niveau. Stieltjes zal daarbij voor de benodigde financiën zorgdragen. Het is de bedoeling dat de Visiting Professor enkele voordrachten verzorgt voor specialisten alsook voor een breder publiek van promovendi. De standplaats zal 1 of meer locaties van Stieltjes zijn. Het Dagelijks Bestuur van de Wetenschapscommissie Stieltjes is belast met het formuleren van een voorstel voor de bezetting van het Professorship. Er wordt momenteel aan gewerkt om de eerste bezetting nog in dit jaar te kunnen laten plaatsvinden.


Landelijke onderzoeksthema's wiskunde

De wiskunde onderzoekscholen Stieltjes, Eidma en MRI hebben besloten om gezamenlijk het voortouw te nemen bij het opzetten van een natio- naal onderzoeksprogramma. Als eerste stap hiertoe hebben zij een groep van 10 wiskundigen uitgenodigd om een eerste inventarisering te geven van onderzoeksthema's die voldoende ambitieus zijn om als toponderzoek aangemerkt te kunnen worden en waarvoor we in Nederland de mensen hebben om ze te kunnen uitvoeren.
Een van de doelen hierbij is dat de wiskunde laat blijken zowel bereid als in staat te zijn om de uitdagingen aan te gaan betreffende toponderzoek waarover in het Wetenschapsbudget 1997 wordt gesproken. Maar ook op langere termijn zou dit een stimulans kunnen zijn voor het formuleren van onderzoeksprojecten van nationale allure.
Het gaat hierbij nog niet om de definitieve formulering van de projecten. Het ligt voor de hand dat deze nader uitgewerkt wordt in samenwerking met de wetenschapscommissies van de onderzoekscholen en met SWON.
De aangezochte personen zijn: M.S. Keane, T.H. Koornwinder, I. Moerdijk, L.A. Peletier, A. Schrijver, J.H.M. Steenbrink, R. Tijdeman, H.C.A. van Tilborg, A.W. van der Vaart, H.A. van der Vorst (voorzitter).
Met het oog op de ontwikkelingen in de onderzoekspolitiek kan het van groot belang zijn dat de wiskunde nu op korte termijn met schetsen komt.


Hererkenningsaanvraag/herformulering onderzoeksprogramma

In juni 1994 is Stieltjes door de KNAW voor 5 jaar als onderzoekschool erkend. Eind 1998 moet de hererkenningsaanvraag de deur uit. Naast een evaluatie van het onderwijs en van het onderzoek in die vijf jaar zal eveneens het nieuwe programma van onderwijs en onderzoek vanaf 1 januari 1999 worden opgenomen. Met de voorbereiding van de hererkenningsaanvraag is inmiddels een start gemaakt.
Binnen Stieltjes wordt op het ogenblik of binnenkort geworven voor een redelijk aantal leerstoelen, hetgeen zal leiden tot een (gedeeltelijke) verschuiving in de onderzoeksonderwerpen. Verder zullen we in 1997 de beschikking krijgen over de opmerkingen van de onderzoeksvisitatie Wiskunde en Informatica van de Commissie Baayen. Beide zaken zullen een rol gaan spelen bij de herformulering van het nieuwe onderzoeks- programma van Stieltjes. Afstemming zal daarbij plaatsvinden met de uitkomsten van de zojuist genoemde groep (voorzitter H.A. van der Vorst) die bezig is met het beschrijven van de landelijke onderzoeksthema's.


Lorentz Center

Binnenkort wordt bij de Universiteit Leiden het Lorentz Center in gebruik genomen. Dit is een gezamenlijk initiatief van de wiskunde, informatica, natuur- en sterrenkunde. Het Lorentz Center biedt een voortreffelijk onderdak voor workshops, congressen, seminairs en concentration periods, zowel voor een periode van enkele dagen als voor enkele maanden. Het Center heeft naast een goed geoutilleerde common room, vergaderkamer en twee colloquium zalen, de beschikking over een vijfentwintig tal werkkamers, voorzien van computer en bureau. Een helpdesk voor computergebruik en secretariële ondersteuning zijn eveneens aanwezig. Voorts wordt de organisatie van het huisvesten van de gasten verzorgd. Het Lorentz Center staat ter beschikking voor alle Nederlandse onderzoekers uit de Bèta wereld. Het programma van dit jaar en voorlopige versies van de volgende jaren zijn bekend. Er zijn nog een aantal mogelijkheden voor het onderbrengen van nieuwe activiteiten.
Prof.dr. G. van Dijk(tel. 071-5277105, e-mail:
) wetenschappelijk directeur van het Lorentz Center, is gaarne bereid belangstellenden daarover nader te informeren.
Zie ook http://lorentz1.strw.Leidenuniv.nl/
Zo is er bijvoorbeeld in de periode september-november 1997 een concentration period on Dynamical Systems and Pattern Formation, georganiseerd door prof.dr.ir. L.A. Peletier () en dr. S.M. Verduyn Lunel (). Groepen uit Amsterdam, Delft, Groningen, Leiden en Utrecht zullen zes workshops van 2 à 4 dagen organiseren over de volgende aspecten van dynamische systemen:

Gedurende het programma zal prof.dr. Jack Hale (Atlanta, tijdelijk Leiden) een graduate course verzorgen over Diffusivity and Dynamics.
Voor verdere informatie over het programma kan men contact opnemen met de organisatoren.


Bestuur

Het rooster van aftreden van de huidige bestuursleden is als volgt:

Daarnaast is dr. N. Temme (CWI) adviseur van het bestuur.
De aftredende bestuursleden zijn voor één periode herkiesbaar. Men wordt voor een periode van 5 jaar gekozen.
De benoeming van prof.dr. W.R. van Zwet als wetenschappelijk directeur, loopt tot 1 september 1999.
Dr. F.M. Dekking (TUD) heeft vanaf de opbouwfase als secretaris van het (oprichtings)bestuur gefungeerd. Sinds enige tijd is bij het Stieltjes Instituut drs F. Bakker werkzaam als secretaris; deze heeft m.i.v. 1 februari 1997 de werkzaamheden als secretaris bestuur van dr. F.M. Dekking overgenomen.


Personalia


Last updated on Mon Jun 23 17:15:03 1997 by the autoupdater. Please note that this file is a private user file of user francstr. We have a
policy on this kind of page.